Bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2023-2026

Thứ sáu - 03/05/2024 22:41 20 0
Để nâng cao hiệu quả hoạt động của BĐH Thôn, đồng thời phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng chính quyền.
Ủy ban nhân dân xã phối hợp với TT UBMTTQVN xã thống nhất xây dựng kế hoạch triển khai công tác bầu Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2023-2026 như sau:
Bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2023-2026
I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1) Mục đích:
  Việc tổ chức bầu cử Trưởng Thôn là tiếp tục thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn; nhằm phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân, trực tiếp bầu chọn người có đủ tư cách, phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ có ý thức trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo chỉ đạo từ cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội ở các Thôn và toàn thể nhân dân.
2) Yêu cầu:
Việc tổ chức bầu cử Trưởng Thôn phải thực sự dân chủ, khách quan, công khai, an toàn, tiết kiệm và đúng Luật bầu cử quy định, phản ánh đúng tâm tư nguyện vọng của nhân dân, đồng thời đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và UBMTTQVN. Đảm bảo ít nhất phải có trên 50% cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong Thôn tham gia bầu cử, đồng thời chấp hành nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở.
Tuyên truyền Pháp lệnh dân chủ cơ sở, mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử Trưởng Thôn, thông báo đầy đủ các văn bản, hướng dẫn của các cấp và UBND xã về công tác bầu cử Trưởng Thôn nhiệm kỳ 2023-2026 để nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.
II/ NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN, NHIỆM KỲ 2023-2026:
Tiến hành bầu cử theo các Điều, từ Điều 19 đến Điều 30 của Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của UBND tỉnh Bình Phước ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1) Tiêu chuẩn Trưởng thôn (áp dụng theo Điều 16 Chương IV Quyết định 39/2017/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của UBND tỉnh Bình Phước):
Là người có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên ở thôn, ấp (ít nhất 03 năm tại địa phương); đủ 21 tuổi trở lên đối với cả nam và nữ, có sức khỏe, nhiệt tình và trách nhiệm nhiệm trong công tác; có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, được nhân dân tín nhiệm; bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; có kiến thức văn hóa, năng lực, kinh nghiệm và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và công việc cấp trên giáo, có trình độ từ THCS trở lên.
2) Nhiệm kỳ của Trưởng trưởng thôn (áp dụng theo Điều 33 của Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của UBND tỉnh Bình Phước):
Trưởng thôncó nhiệm kỳ là hai năm rưỡi. Trường hợp thành lập thôn mới hoặc khuyết Trưởng thôn thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã chỉ định Trưởng thôn, lâm thời hoạt động cho đến khi cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình của thônbầu được Trưởng thôn mới trong thời hạn không quá sáu tháng kể từ ngày có quyết định ch đnh Trưởng thônlâm thời.
Trưởng thôn được hưởng chế độ phụ cấp theo quy định của Nhà nước, được tham gia học tập và tập huấn theo quy định.
3) Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng thôn (áp dụngtheo Điều 17 và Điều 18 của Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của UBND tỉnh Bình Phước).
III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1) UBMTTQVN xã: Chỉ đạo Ban công tác Mặt trận các Thôn, các chi hội đoàn thể ở Thôn thống nhất chuẩn bị dự kiến người ứng cử, danh sách các Tổ bầu cử gửi về UBND xã trước 15 ngày để UBND xã ban hành quyết định thành lập; chỉ đạo hướng dẫn các Tổ bầu cử triển khai bầu cử Trưởng thôn theo đúng quy định.
Hướng dẫn Ban công tác Mặt trận thôn phối hợp với BĐH thôn tham mưu cho chi bộ và tổ chức hội nghị giới thiệu người ra ứng cử chức vụ Trưởng thôn.
Giám sát công tác giới thiệu người ra ứng cử chức vụ Trưởng thôn, giám sát công tác tổ chức bầu cử Trưởng thôn.
2) Các Ban ngành-Đoàn thể: Tăng cường công tác tuyên truyền đến Đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn xã về kế hoạch tổ chức bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2023-2026 cùng các văn bản hướng dẫn về công tác bầu cử để nhân dân hiểu rõ, hưởng ứng cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.
3) BĐH các Thôn:Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao cho đến khi có kết quả bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ mới thì tiến hành bàn giao công việc theo quy định.
Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về nội dung và ý nghĩa của việc bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2023-2026, phối hợp với các ngành tổ chức thành công  cuộc bầu cử Trưởng thôn.
Xây dựng báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của BĐH và báo cáo trước Hội nghị ban công tác Mặt trận về hoạt động của BĐH trong nhiệm kỳ.
Tiến hành rà soát lập danh sách hộ gia đình báo cáo UBND xã xem xét quyết định danh sách bầu cử, in phiếu bầu.
Phối hợp Ban công tác Mặt trận, Đoàn thể tiến hành tuyên truyền, thông báo cho người dân biết thời gian, địa điểm bỏ phiếu.Lập danh sách Tổ bầu cử trình UBND xã ra Quyết định thành lập (từ 5-7 người).
* Tổ bầu cử các Thôn: Tổ chức thông báo thời gian, địa điểm bỏ phiếu để người dân trong thôn biết, tổ chức công tác bầu cử và báo cáo kết quả bầu cử về UBND xã.
4) Văn phòng HĐND-UBND xã: Chịu trách nhiệm in ấn các biểu mẫu về bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2023-2026;đôn đốc theo dõi tiến độ bầu cử.
5) Tài chính-Kế toán xã: Căn cứ các văn bản hướng dẫn của cấp trên lập dự trù kinh phí, hướng dẫn chi và thanh quyết toán đúng theo quy định của Nhà nước, đảm bảo công tác phục vụ bầu cử Trưởng thôn trên địa bàn xã.
6) VHTT-Đài truyền thanh: Chuẩn bị thùng phiếu, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh tại trung tâm xã và các Thôn về Quyết định số 39/2017/QĐ-UBDND ngày 03/10/2017 của UBND tinh Bình Phước ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Kế hoạch tổ chức bầu cử Trưởng thôn, ấp trên địa bàn xã, nhiệm kỳ 2023-2026 và các văn bản có liên quan để mọi người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của công dân, nắm vững những quy định và hướng dẫn của các cơ quan Nhà nước về bầu cử, về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử.
Nội dung hình thức tuyên truyền cần bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã.
7) Ban Công an xã:Phối hợp với BĐH các Thôn tiến hành rà soát, số hộ, số khẩu thường trú tại các khu dân cư, lập danh sách cử tri từng địa bàn Thôn, phục vụ tốt cho công tác bầu cử.
Phối hợp với BCH QS xã có kế hoạch và phương án riêng, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử, chống các âm mưu, hành động lợi dụng bầu cử để gây rối, phá hoại, đề xuất Công an Huyện hỗ trợ lực lượng khi cần thiết.
Chỉ đạo Công an viên phụ trách Thôn bám sát hỗ trợ, giúp đỡ các Tổ bầu cử giải quyết các yêu cầu cần thiết để cuộc bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2023-2026 được thuận lợi, an toàn, đúng pháp luật và đạt hiệu quả cao nhất.
8) Ban CHQS xã: Phối hợp chặt chẽ với Công an xã có kế hoạch và phương án riêng bảo vệ an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử, xử lý ngăn chặn ngay các hành động gây mất ổn định tình hình chính trị trong thời gian diễn ra bầu cử. Đề xuất với BCH QS Huyện hỗ trợ lực lượng khi cần thiết.
9) Tư pháp-Hộ tịch: Phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND xã tham mưu giúp UBND xã ban hành các văn bản cần thiết về nghiệp vụ bầu cử, đảm bảo cung cấp đầy đủ các loại tài liệu, biên bản, mẫu biểu cần thiết phục vụ bầu cử, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho các tổ bầu cử, theo dõi tổng hợp tình hình, báo cáo kịp thời cho UBND xã.
IV/  PHÂN CÔNG LÃNH ĐẠO PHỤ TRÁCH CÁC THÔN:
Stt Họ và tên Chức vụ Phụ trách Thôn
1 Nguyễn Sĩ Quốc Chủ tịch UBND xã Phụ trách chung
Phụ trách Thôn 1,2,3
2 Nguyễn Mạnh Cường PCT.UBND xã Phụ trách Thôn 4,5,6
3 Phạm Hùng Phong PCT.UBND xã Phụ trách Thôn 7,10,Thiện Cư
V/ PHÂN CÔNG CBCC PHỤ TRÁCH CÁC THÔN:
Stt Họ và tên Chức vụ Phụ trách Thôn
01 Nguyễn Hoàng Tuấn CHT. QS xã Thôn 1
02 Biện Xuân Hậu Trưởng CAX Thôn 2
03 Lê Thị Kiếm CB. TBXH Thôn 3
04 Đoàn Thị Như Nguyệt TP-HT Thôn 4
05 Nguyễn Thị Bích Nhung VHXH Thôn 5
06 Võ Tiến Hùng ĐCXD Thôn 6
07 Phan Thị Hà KTNS Thôn 7
08 Phạm Đình Thoại CT. Hội ND Thôn 10
09 Đỗ Thị Hoài Nhi TP-HT Thiện Cư

VI/THỜI GIAN TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BẦU CỬ, ĐỊA ĐIỂM BỎ PHIẾU:
- Ngày 27/3/2024 UBND xã kết hợp với UBMTTQVN xã mời các Bí thư chi bộ thôn, ban ngành đoàn thể chính trị, các trưởng thôn, các ban công tác Mặt trận thôn họp để thống nhất kế hoạch triển khai công tác bầu Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2023-2026.
- Ngày 12/4/2024 UBND xã ra quyết định công bố ngày bầu cử Trưởng thôn của 09 thôn. Phối hợp với BTT UBMTTQ xã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nghiệp vụ và tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch bầu cử.
- Ngày 18/4/2024 Trưởng ban công tác mặt trận các thôn phối hợp Ban Điều hành thôn Báo cáo với Chi bộ thôn, tổ chức hội nghị ban công tác dự kiến danh sách người ứng cử Trưởng thôn để thống nhất danh sách người ra ứng cử (từ 1 -2 người).
- Ngày 24/4/2024 UBND xã ra quyết định thành lập tổ bầu cử Trưởng thôn.
- Ngày 25/4/2024UBND xã ra quyết định về việc thành phần cử tri tham gia bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2023 -2026. Các Thôn tiến hành niêm yết danh sách cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình.
- Ngày 26/4/2024 Các Thôn tiến hành niêm yết danh sách ứng cử viên.
- Chủ nhật, ngày 05/5/2024 tất cả các thôn tiến hành bầu cử Trưởng thôn.
- Ngày 10/5/2024 trao quyết định Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2023-2026 và tổng kết công tác bầu cử.
- Khu vực bỏ phiếu: Tại nhà văn hóa cộng đồng các thôn.
Trên đây là Kế hoạch bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2023-2026 của UBND xã. Trong quá trình tổ chức thực hiện có gì khó khăn, vướng mắc, các Thôn và cán bộ phân công phụ trách các Thôn báo cáo về UBND xã để kịp thời giải quyết./.

I/ MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1) Mục đích:
  Việc tổ chức bầu cử Trưởng Thôn là tiếp tục thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn; nhằm phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân, trực tiếp bầu chọn người có đủ tư cách, phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, trình độ có ý thức trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo chỉ đạo từ cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội ở các Thôn và toàn thể nhân dân.
2) Yêu cầu:
Việc tổ chức bầu cử Trưởng Thôn phải thực sự dân chủ, khách quan, công khai, an toàn, tiết kiệm và đúng Luật bầu cử quy định, phản ánh đúng tâm tư nguyện vọng của nhân dân, đồng thời đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền và UBMTTQVN. Đảm bảo ít nhất phải có trên 50% cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong Thôn tham gia bầu cử, đồng thời chấp hành nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở.
Tuyên truyền Pháp lệnh dân chủ cơ sở, mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử Trưởng Thôn, thông báo đầy đủ các văn bản, hướng dẫn của các cấp và UBND xã về công tác bầu cử Trưởng Thôn nhiệm kỳ 2023-2026 để nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.
II/ NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN, NHIỆM KỲ 2023-2026:
Tiến hành bầu cử theo các Điều, từ Điều 19 đến Điều 30 của Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của UBND tỉnh Bình Phước ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1) Tiêu chuẩn Trưởng thôn (áp dụng theo Điều 16 Chương IV Quyết định 39/2017/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của UBND tỉnh Bình Phước):
Là người có hộ khẩu thường trú và cư trú thường xuyên ở thôn, ấp (ít nhất 03 năm tại địa phương); đủ 21 tuổi trở lên đối với cả nam và nữ, có sức khỏe, nhiệt tình và trách nhiệm nhiệm trong công tác; có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, được nhân dân tín nhiệm; bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; có kiến thức văn hóa, năng lực, kinh nghiệm và phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và công việc cấp trên giáo, có trình độ từ THCS trở lên.
2) Nhiệm kỳ của Trưởng trưởng thôn (áp dụng theo Điều 33 của Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của UBND tỉnh Bình Phước):
Trưởng thôncó nhiệm kỳ là hai năm rưỡi. Trường hợp thành lập thôn mới hoặc khuyết Trưởng thôn thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã chỉ định Trưởng thôn, lâm thời hoạt động cho đến khi cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình của thônbầu được Trưởng thôn mới trong thời hạn không quá sáu tháng kể từ ngày có quyết định ch đnh Trưởng thônlâm thời.
Trưởng thôn được hưởng chế độ phụ cấp theo quy định của Nhà nước, được tham gia học tập và tập huấn theo quy định.
3) Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng thôn (áp dụngtheo Điều 17 và Điều 18 của Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của UBND tỉnh Bình Phước).
III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1) UBMTTQVN xã: Chỉ đạo Ban công tác Mặt trận các Thôn, các chi hội đoàn thể ở Thôn thống nhất chuẩn bị dự kiến người ứng cử, danh sách các Tổ bầu cử gửi về UBND xã trước 15 ngày để UBND xã ban hành quyết định thành lập; chỉ đạo hướng dẫn các Tổ bầu cử triển khai bầu cử Trưởng thôn theo đúng quy định.
Hướng dẫn Ban công tác Mặt trận thôn phối hợp với BĐH thôn tham mưu cho chi bộ và tổ chức hội nghị giới thiệu người ra ứng cử chức vụ Trưởng thôn.
Giám sát công tác giới thiệu người ra ứng cử chức vụ Trưởng thôn, giám sát công tác tổ chức bầu cử Trưởng thôn.
2) Các Ban ngành-Đoàn thể: Tăng cường công tác tuyên truyền đến Đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn xã về kế hoạch tổ chức bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2023-2026 cùng các văn bản hướng dẫn về công tác bầu cử để nhân dân hiểu rõ, hưởng ứng cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.
3) BĐH các Thôn:Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao cho đến khi có kết quả bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ mới thì tiến hành bàn giao công việc theo quy định.
Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về nội dung và ý nghĩa của việc bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2023-2026, phối hợp với các ngành tổ chức thành công  cuộc bầu cử Trưởng thôn.
Xây dựng báo cáo tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của BĐH và báo cáo trước Hội nghị ban công tác Mặt trận về hoạt động của BĐH trong nhiệm kỳ.
Tiến hành rà soát lập danh sách hộ gia đình báo cáo UBND xã xem xét quyết định danh sách bầu cử, in phiếu bầu.
Phối hợp Ban công tác Mặt trận, Đoàn thể tiến hành tuyên truyền, thông báo cho người dân biết thời gian, địa điểm bỏ phiếu.Lập danh sách Tổ bầu cử trình UBND xã ra Quyết định thành lập (từ 5-7 người).
* Tổ bầu cử các Thôn: Tổ chức thông báo thời gian, địa điểm bỏ phiếu để người dân trong thôn biết, tổ chức công tác bầu cử và báo cáo kết quả bầu cử về UBND xã.
4) Văn phòng HĐND-UBND xã: Chịu trách nhiệm in ấn các biểu mẫu về bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2023-2026;đôn đốc theo dõi tiến độ bầu cử.
5) Tài chính-Kế toán xã: Căn cứ các văn bản hướng dẫn của cấp trên lập dự trù kinh phí, hướng dẫn chi và thanh quyết toán đúng theo quy định của Nhà nước, đảm bảo công tác phục vụ bầu cử Trưởng thôn trên địa bàn xã.
6) VHTT-Đài truyền thanh: Chuẩn bị thùng phiếu, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh tại trung tâm xã và các Thôn về Quyết định số 39/2017/QĐ-UBDND ngày 03/10/2017 của UBND tinh Bình Phước ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Kế hoạch tổ chức bầu cử Trưởng thôn, ấp trên địa bàn xã, nhiệm kỳ 2023-2026 và các văn bản có liên quan để mọi người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của công dân, nắm vững những quy định và hướng dẫn của các cơ quan Nhà nước về bầu cử, về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử.
Nội dung hình thức tuyên truyền cần bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã.
7) Ban Công an xã:Phối hợp với BĐH các Thôn tiến hành rà soát, số hộ, số khẩu thường trú tại các khu dân cư, lập danh sách cử tri từng địa bàn Thôn, phục vụ tốt cho công tác bầu cử.
Phối hợp với BCH QS xã có kế hoạch và phương án riêng, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử, chống các âm mưu, hành động lợi dụng bầu cử để gây rối, phá hoại, đề xuất Công an Huyện hỗ trợ lực lượng khi cần thiết.
Chỉ đạo Công an viên phụ trách Thôn bám sát hỗ trợ, giúp đỡ các Tổ bầu cử giải quyết các yêu cầu cần thiết để cuộc bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2023-2026 được thuận lợi, an toàn, đúng pháp luật và đạt hiệu quả cao nhất.
8) Ban CHQS xã: Phối hợp chặt chẽ với Công an xã có kế hoạch và phương án riêng bảo vệ an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử, xử lý ngăn chặn ngay các hành động gây mất ổn định tình hình chính trị trong thời gian diễn ra bầu cử. Đề xuất với BCH QS Huyện hỗ trợ lực lượng khi cần thiết.
9) Tư pháp-Hộ tịch: Phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND xã tham mưu giúp UBND xã ban hành các văn bản cần thiết về nghiệp vụ bầu cử, đảm bảo cung cấp đầy đủ các loại tài liệu, biên bản, mẫu biểu cần thiết phục vụ bầu cử, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho các tổ bầu cử, theo dõi tổng hợp tình hình, báo cáo kịp thời cho UBND xã.
IV/  PHÂN CÔNG LÃNH ĐẠO PHỤ TRÁCH CÁC THÔN:
Stt Họ và tên Chức vụ Phụ trách Thôn
1 Nguyễn Sĩ Quốc Chủ tịch UBND xã Phụ trách chung
Phụ trách Thôn 1,2,3
2 Nguyễn Mạnh Cường PCT.UBND xã Phụ trách Thôn 4,5,6
3 Phạm Hùng Phong PCT.UBND xã Phụ trách Thôn 7,10,Thiện Cư
V/ PHÂN CÔNG CBCC PHỤ TRÁCH CÁC THÔN:
Stt Họ và tên Chức vụ Phụ trách Thôn
01 Nguyễn Hoàng Tuấn CHT. QS xã Thôn 1
02 Biện Xuân Hậu Trưởng CAX Thôn 2
03 Lê Thị Kiếm CB. TBXH Thôn 3
04 Đoàn Thị Như Nguyệt TP-HT Thôn 4
05 Nguyễn Thị Bích Nhung VHXH Thôn 5
06 Võ Tiến Hùng ĐCXD Thôn 6
07 Phan Thị Hà KTNS Thôn 7
08 Phạm Đình Thoại CT. Hội ND Thôn 10
09 Đỗ Thị Hoài Nhi TP-HT Thiện Cư

VI/THỜI GIAN TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BẦU CỬ, ĐỊA ĐIỂM BỎ PHIẾU:
- Ngày 27/3/2024 UBND xã kết hợp với UBMTTQVN xã mời các Bí thư chi bộ thôn, ban ngành đoàn thể chính trị, các trưởng thôn, các ban công tác Mặt trận thôn họp để thống nhất kế hoạch triển khai công tác bầu Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2023-2026.
- Ngày 12/4/2024 UBND xã ra quyết định công bố ngày bầu cử Trưởng thôn của 09 thôn. Phối hợp với BTT UBMTTQ xã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn nghiệp vụ và tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch bầu cử.
- Ngày 18/4/2024 Trưởng ban công tác mặt trận các thôn phối hợp Ban Điều hành thôn Báo cáo với Chi bộ thôn, tổ chức hội nghị ban công tác dự kiến danh sách người ứng cử Trưởng thôn để thống nhất danh sách người ra ứng cử (từ 1 -2 người).
- Ngày 24/4/2024 UBND xã ra quyết định thành lập tổ bầu cử Trưởng thôn.
- Ngày 25/4/2024UBND xã ra quyết định về việc thành phần cử tri tham gia bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2023 -2026. Các Thôn tiến hành niêm yết danh sách cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình.
- Ngày 26/4/2024 Các Thôn tiến hành niêm yết danh sách ứng cử viên.
- Chủ nhật, ngày 05/5/2024 tất cả các thôn tiến hành bầu cử Trưởng thôn.
- Ngày 10/5/2024 trao quyết định Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2023-2026 và tổng kết công tác bầu cử.
- Khu vực bỏ phiếu: Tại nhà văn hóa cộng đồng các thôn.
Trên đây là Kế hoạch bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2023-2026 của UBND xã. Trong quá trình tổ chức thực hiện có gì khó khăn, vướng mắc, các Thôn và cán bộ phân công phụ trách các Thôn báo cáo về UBND xã để kịp thời giải quyết./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Bích Nhung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

HUYỆN UỶ BÙ ĐỐP
BÁO BÌNH PHƯỚC
UBND HUYỆN BÙ ĐỐP
DỊCH VỤ CÔNG
CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA
Facebook Bù Đốp Ngày Mới
UBND XÃ THANH HOÀ
...... ... Thống kê truy cập
  • Đang truy cập33
  • Hôm nay8,018
  • Tháng hiện tại147,208
  • Tổng lượt truy cập1,618,818
XÃ THIỆN HƯNG - HUYỆN BÙ ĐỐP - TỈNH BÌNH PHƯỚC.
Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch UBND xã Thiện Hưng - huyện Bù Đốp
Địa chỉ:  Xã Thiện Hưng – Huyện Bù Ðốp, Bình Phước

ĐT 0919242728; Email: thienhung.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây