Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước năm 2023

Thứ tư - 03/04/2024 22:31 10 0
Thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện Bù Đốp, sự quan tâm của Đảng ủy, UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 17/01/2023 về cải cách hành chính nhà nước năm 2023. Theo đó đã xác định các nội dung cụ thể như sau: Công tác chỉ đạo, điều hành hành chính; Một số chỉ tiêu chủ yếu trong năm; 6 nhiệm vụ cải cách hành chính (gồm: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số). Đồng thời kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho CBCC tham mưu như: Văn phòng – Thống kê, Tư pháp- Hộ tịch, Văn hóa – Xã hội, Kế toán, Đài Truyền thanh…. theo từng chức năng, nhiệm vụ quản lý của mình để triển khai thực hiện.
Thực hiện kiểm soát TTHC: UBND xã đã ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính thông qua hệ thống loa truyền thanh của xã; chủ động lồng ghép các nội dung tuyên truyền về mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính trong các buổi sinh hoạt chính trị, nói chuyện thời sự của các cơ quan, đơn vị, các buổi sinh hoạt thôn, tổ dân phố..., duy trì tuyên truyền cải cách hành chính bằng hình thức cổ động trực quan, hướng dẫn trực tiếp cho tổ chức, công dân đến giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả về các thủ tục hành chính, cách thức thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, dịch vụ chuyển phát nhanh kết quả giải quyết thủ tục hành chính.... Đồng thời, UBND xã thường xuyên phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về các quy định, chỉ đạo về công tác cải cách hành chính như: Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án văn hóa công vụ, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính,Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ... UBND xã thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã thực hiện nghiêm túc việc rà soát, niêm yết công khai thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.
          - Công bố, công khai TTHC: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã đã niêm yết đầy đủ bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cùng các văn bản pháp luật có liên quan về các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân khi tiếp cận,tìm hiểu về thủ tục hành chính cũng như liên hệ giải quyết công việc. Bên cạnh đó, tổ chức, công dân có thể tra cứu thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của xã. Các thủ tục hành chính được niêm yết đầy đủ các nội dung chính như: trình tự, cách thức thực hiện, thành phần số lượng hồ sơ, thời hạn giải quyết, đối tượng, cơ quan thực hiện thủ tục hành chính, các mẫu đơn, tờ khai, phí, lệ phí. Thực hiện niêm yết địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết. Việc cập nhật các thủ tục hành chính mới ban hành hoặc được sửa đổi, bổ sung theo quy định của Trung ương, của tỉnh luôn được UBND xã thực hiện đầy đủ, kịp thời. UBND xã đã chỉ đạo các bộ phận cập nhật, niêm yết và thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho tổ chức, công dân theo danh mục các thủ tục hành chính được công bố mới, sửa đổi, bổ sung thuộc các lĩnh vực: giảm nghèo, nông nghiệp, bảo trợ xã hội, tư pháp-hộ tịch, TDTT. Công khai đầy đủ trên Trang thông tin điện tử của UBND xã. Đài TT xã thường xuyên tuyên truyền về nội dung các thủ tục hành chính mới được ban hành, sửa đổi, bổ sung để tổ chức, công dân biết, thực hiện khi có nhu cầu, đồng thời tham gia giám sát việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị.
          - Thực hiện cơ chế Một cửa, cơ chế Một cửa liên thông: (Có báo cáo riêng kèm theo) Thực hiện đầy đủ các mẫu phiếu theo quy định khi tiếp nhận hồ sơ TTHC. UBND xã đã giải quyết hồ sơ theo đúng thẩm quyền quy định, 04 hồ sơ quá hạn giải quyết và đã ban hành văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân.
          - Điều kiện, đảm bảo cho hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:
          + UBND xã đã ban hành quy chế làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Cơ sở vật chất, trang thiết bị của Bộ phận một cửa tương đối đầy đủ. Niêm yết công khai đầy đủ, cập nhật sổ sách theo dõi tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
           + UBND xã đã ban hành quyết định bố trí lãnh đạo UBND xã phụ trách Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
          + UBND xã đã bố trí đầy đủ công chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đảm bảo theo quy định.
          + Thực hiện đầy đủ chế độ hỗ trợ đối với công chức thực hiện việc tiếp nhận theo quy định.
          + UBND xã đã thực hiện tốt việc ứng dụng CNTT phục vụ công tác tiếp nhận, theo dõi, quản lý hồ sơ hiệu quả, kịp thời.
          - Công tác tiếp nhận, xử lý, phản ánh, kiến nghị (PAKN) của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết: UBND xã đã bố trí cán bộ Tư pháp thực hiện việc niêm yết địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết; có số ĐT và địa chỉ Gmail để cho cá nhân, tổ chức trực tiếp phản ánh, kiến nghị. 100% đơn thư PAKN của cá nhân, tổ chức được xử lý và kiến nghị xử lý.
          4) Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước:
          Số lượng CBCC của xã: 21 theo đúng, đủ biên chế. Trong đó:
          - CB chuyên trách và không chuyên trách gồm 11 người: gồm 1 Đ/c Bí thư Đảng ủy kiêm CT. HĐND xã, 1 Đ/c PCT. HĐND xã, 1 Đ/c PBT Đảng ủy, 1 Đ/c CT và 02 Đ/c PCT. UBND xã, 1 Đ/c CT.UBMTTQVN xã, 1 Đ/c BT. Đoàn TN xã, 1 Đ/c CT. Hội PN xã, 1 Đ/c CT. Hội ND xã, 1Đ/c CT. Hội CCB xã.
          - Công chức xã gồm 10 người: Tư pháp: 01, Hộ tịch: 01, VP: 02, ĐCXD: 02, TC: 01, Xã đội: 01, VHXH: 02.
          Nhìn chung, CBCC đạt chuẩn theo trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tham gia tập huấn đầy đủ. UBND xã đã ban hành và thực hiện tốt các nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan đơn vị cũng như Quy chế phối hợp giải quyết công việc giữa các bộ phận với nhau và BĐH các Thôn. CBCC luôn chấp hành và thực hiện tốt Nội quy, quy chế làm việc của UBND xã cũng như việc phân công nhiệm vụ cho từng CBCC xã phụ trách.
          5) Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã:
          100% CBCC xã đạt chuẩn theo quy định.  Bố trí, sử dụng CBCC theo đúng bằng cấp chuyên môn. Hàng năm, cử CBCC tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo văn bản triệu tập của cấp trên. 100% CBCC xã được bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, cụ thể: Lớp tập huấn dành cho CB. PT TĐKT, Lớp tập huấn về Chữ ký số, Hội nghị tư vấn pháp luật, tập huấn rà soát về cung, cầu lao động, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn mới giai đoạn 2022-2026, rà soát hộ nông lâm ngư nghiệp giai đoạn 2022-2026….
          Đánh giá, phân loại CBCC: Hàng năm, vào quý IV, UBND xã tổ chức Hội nghị CBCNVC nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng bộ phận cũng như từng cá nhân CBCC xã. Trong năm, không có CBCC nào vi phạm kỷ luật.
          6) Đổi mới cơ chế tài chính:
          Ngay từ đầu năm, UBND xã đã ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ. Nhìn chung, các bộ phận thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng thời, xây dựng quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của đơn vị. Thực hiện công khai trong quản lý, sử dụng tài sản công, công khai ngân sách nhà nước đúng quy định. Hoàn thành việc nhập số liệu vào phần mềm quản lý tài sản công và phần mềm kế toán theo quy định.
          7) Hiện đại hóa hành chính:
          Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã đã triển khai ứng dụng CNTT trong công việc chuyên môn, như Hộ tịch, Địa chính, LĐTBXH, TDTT. Triển khai ứng dụng phần mềm quản lý văn bản tại UBND xã. Thực hiện theo chế độ báo cáo ngày vào lúc 16h. 100% công chức được trang bị máy tính và đạt chuẩn về trình độ CNTT. Thực hiện tốt việc trao đổi văn bản điện tử và phần mềm quản lý văn bản đi đến (trừ văn bản mật có máy và sổ theo dõi riêng). Mức độ  sử dụng thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc đạt 96%. UBND xã đã triển khai thực hiện tốt chữ ký số. Đã kết nối vận hành hệ thống thông tin một cửa điện tử và trang Thông tin điện tử của đơn vị thường xuyên duy trì, cập nhật đầy đủ. Thực hiện tốt dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4 và thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI).
          8) Khảo sát hài lòng của người dân, tổ chức trong giải quyết TTHC:
          Thường xuyên tiến hành khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức trong giải quyết TTHC; đồng thời, thực hiện khảo sát trên cổng thông tin dịch vụ công của tỉnh. Kết quả khảo sát 100% người dân, tổ chức hài lòng với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị trong giải quyết TTHC.
*Kết quả thực hiện khảo sát sự hài lòng của người dân:
UBND xã đã thực hiện khảo sát theo kế hoạch của UBND huyện về khảo sát sự hài lòng của người dân đối với cơ quan, đơn vị.
UBND xã đã tiến hành khảo sát trên trang thông tin điện tử: https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn/ sau khi trả kết quả giải quyết TTHC cho người dân.
Kết quả khảo sát như sau:
Tổng số phiếu khảo sát 174 phiếu.
- Kết quả khảo sát việc tìm hiểu thông tin để giải quyết hồ sơ của người dân, tổ chức chủ yếu qua công chức hướng dẫn75 phiếu/174 phiếu, chiếm 43,1%; đọc bảng niêm yết tại nơi tiếp nhận hồ sơ 49 phiếu/174 phiếu, chiếm 28,2%; qua phương tiện thông tin đại chúng 05 phiếu/174 phiếu, chiếm 2,9% và nhờ người quen hướng dẫn 45 phiếu/174 phiếu, chiếm 25,8%
- Người dân, tổ chức đánh giá cao việc hướng dẫn, niêm yết thông tin ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã, trong đó 117 phiếu/174 phiếu tốt, chiếm 67,2%; 53 phiếu/174 phiếu đánh giá rất tốt, chiếm 30,5% và 4 phiếu/174 phiếu đánh giá trung bình, chiếm 2.3%.
- Kết quả khảo sát về thái độ phục vụ của công chức: cá nhân, tổ chức đánh giá thái độ phục vụ tốt 84 phiếu/174 phiếu, chiếm 48,3%; rất tốt 90 phiếu/174 phiếu chiếm 51,7%.
- Về các hồ sơ giấy tờ, biểu mẫu để thực hiện thủ tục được người dân, tổ chức đánh giá gọn 156 phiếu/174 phiếu, chiếm 89,6%; rất gọn 11 phiếu/174 phiếu, chiếm 6,3%, trung bình  7 phiếu/174 phiếu, chiếm 4,02%.
- Nhận xét về thời gian giải quyết hồ sơ được đánh giá nhanh 128 phiếu/174 phiếu, chiếm 73,6% và rất nhanh 45 phiếu/174 phiếu, chiếm 25,9%; 01 phiếu/174 phiếu đánh giá trung bình, chiếm 0,6%.
- Đối với chất lượng các thiết bị phục vụ như: bàn ghế chờ, giấy, bút, nước uống, cá nhân, tổ chức đánh giá tốt 44 phiếu/174 phiếu, chiếm 25,3%; rất tốt 4 phiếu/174 phiếu, chiếm 2,3%, 10 phiếu/174 phiếu đánh giá trung bình, chiếm 2.36%. 116 phiếu/174 phiếu (blank) chiếm 66,7%.
- 100% cá nhân, tổ chức được khảo sát trả lời không phải bổ sung thêm các loại giấy tờ khác ngoài các loại giấy tờ đã quy định và không trả thêm  khoản phí nào khác.
- Về thời gian trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, trả đúng hạn 98 phiếu/174 phiếu, chiếm 56,3%; trước hạn 68 phiếu/174 phiếu, chiếm 39,1%. 8 phiếu (blank)/174 phiếu, chiếm 4,6%.
- Đánh giá chung về mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức: hài lòng 114 phiếu/174 phiếu, chiếm 65,5%, rất hài lòng 58 phiếu/174 phiếu, chiếm 33,3%, bình thường 02 phiếu/174 phiếu, chiếm 1,14%.
          9) Cải cách thể chế:
          UBND xã đã triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan trung ương và HĐND, UBND tỉnh ban hành.
          10) Cải cách tài chính công:
          Tài chính xã tham mưu UBND xã thực hiện các chính sách cải cách về thuế, thu nhập, tiền lương, tiền công và các chính sách an sinh xã hội.
          11) Kết quả giải quyết TTHC của UBND xã:
          Tổng số: 2.395hồ sơ, trong đó: lĩnh vực ĐC-XD 619, TBXH 81, Tư pháp 1.395, Hộ tịch 200.
Thực hiện kiểm soát TTHC: UBND xã đã ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính thông qua hệ thống loa truyền thanh của xã; chủ động lồng ghép các nội dung tuyên truyền về mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính trong các buổi sinh hoạt chính trị, nói chuyện thời sự của các cơ quan, đơn vị, các buổi sinh hoạt thôn, tổ dân phố..., duy trì tuyên truyền cải cách hành chính bằng hình thức cổ động trực quan, hướng dẫn trực tiếp cho tổ chức, công dân đến giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả về các thủ tục hành chính, cách thức thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, dịch vụ chuyển phát nhanh kết quả giải quyết thủ tục hành chính.... Đồng thời, UBND xã thường xuyên phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về các quy định, chỉ đạo về công tác cải cách hành chính như: Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án văn hóa công vụ, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính,Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ... UBND xã thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã thực hiện nghiêm túc việc rà soát, niêm yết công khai thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.
          - Công bố, công khai TTHC: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã đã niêm yết đầy đủ bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cùng các văn bản pháp luật có liên quan về các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân khi tiếp cận,tìm hiểu về thủ tục hành chính cũng như liên hệ giải quyết công việc. Bên cạnh đó, tổ chức, công dân có thể tra cứu thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của xã. Các thủ tục hành chính được niêm yết đầy đủ các nội dung chính như: trình tự, cách thức thực hiện, thành phần số lượng hồ sơ, thời hạn giải quyết, đối tượng, cơ quan thực hiện thủ tục hành chính, các mẫu đơn, tờ khai, phí, lệ phí. Thực hiện niêm yết địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết. Việc cập nhật các thủ tục hành chính mới ban hành hoặc được sửa đổi, bổ sung theo quy định của Trung ương, của tỉnh luôn được UBND xã thực hiện đầy đủ, kịp thời. UBND xã đã chỉ đạo các bộ phận cập nhật, niêm yết và thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cho tổ chức, công dân theo danh mục các thủ tục hành chính được công bố mới, sửa đổi, bổ sung thuộc các lĩnh vực: giảm nghèo, nông nghiệp, bảo trợ xã hội, tư pháp-hộ tịch, TDTT. Công khai đầy đủ trên Trang thông tin điện tử của UBND xã. Đài TT xã thường xuyên tuyên truyền về nội dung các thủ tục hành chính mới được ban hành, sửa đổi, bổ sung để tổ chức, công dân biết, thực hiện khi có nhu cầu, đồng thời tham gia giám sát việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị.
          - Thực hiện cơ chế Một cửa, cơ chế Một cửa liên thông: (Có báo cáo riêng kèm theo) Thực hiện đầy đủ các mẫu phiếu theo quy định khi tiếp nhận hồ sơ TTHC. UBND xã đã giải quyết hồ sơ theo đúng thẩm quyền quy định, 04 hồ sơ quá hạn giải quyết và đã ban hành văn bản xin lỗi tổ chức, cá nhân.
          - Điều kiện, đảm bảo cho hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:
          + UBND xã đã ban hành quy chế làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Cơ sở vật chất, trang thiết bị của Bộ phận một cửa tương đối đầy đủ. Niêm yết công khai đầy đủ, cập nhật sổ sách theo dõi tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
           + UBND xã đã ban hành quyết định bố trí lãnh đạo UBND xã phụ trách Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
          + UBND xã đã bố trí đầy đủ công chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đảm bảo theo quy định.
          + Thực hiện đầy đủ chế độ hỗ trợ đối với công chức thực hiện việc tiếp nhận theo quy định.
          + UBND xã đã thực hiện tốt việc ứng dụng CNTT phục vụ công tác tiếp nhận, theo dõi, quản lý hồ sơ hiệu quả, kịp thời.
          - Công tác tiếp nhận, xử lý, phản ánh, kiến nghị (PAKN) của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết: UBND xã đã bố trí cán bộ Tư pháp thực hiện việc niêm yết địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết; có số ĐT và địa chỉ Gmail để cho cá nhân, tổ chức trực tiếp phản ánh, kiến nghị. 100% đơn thư PAKN của cá nhân, tổ chức được xử lý và kiến nghị xử lý.
          4) Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước:
          Số lượng CBCC của xã: 21 theo đúng, đủ biên chế. Trong đó:
          - CB chuyên trách và không chuyên trách gồm 11 người: gồm 1 Đ/c Bí thư Đảng ủy kiêm CT. HĐND xã, 1 Đ/c PCT. HĐND xã, 1 Đ/c PBT Đảng ủy, 1 Đ/c CT và 02 Đ/c PCT. UBND xã, 1 Đ/c CT.UBMTTQVN xã, 1 Đ/c BT. Đoàn TN xã, 1 Đ/c CT. Hội PN xã, 1 Đ/c CT. Hội ND xã, 1Đ/c CT. Hội CCB xã.
          - Công chức xã gồm 10 người: Tư pháp: 01, Hộ tịch: 01, VP: 02, ĐCXD: 02, TC: 01, Xã đội: 01, VHXH: 02.
          Nhìn chung, CBCC đạt chuẩn theo trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tham gia tập huấn đầy đủ. UBND xã đã ban hành và thực hiện tốt các nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan đơn vị cũng như Quy chế phối hợp giải quyết công việc giữa các bộ phận với nhau và BĐH các Thôn. CBCC luôn chấp hành và thực hiện tốt Nội quy, quy chế làm việc của UBND xã cũng như việc phân công nhiệm vụ cho từng CBCC xã phụ trách.
          5) Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã:
          100% CBCC xã đạt chuẩn theo quy định.  Bố trí, sử dụng CBCC theo đúng bằng cấp chuyên môn. Hàng năm, cử CBCC tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo văn bản triệu tập của cấp trên. 100% CBCC xã được bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, cụ thể: Lớp tập huấn dành cho CB. PT TĐKT, Lớp tập huấn về Chữ ký số, Hội nghị tư vấn pháp luật, tập huấn rà soát về cung, cầu lao động, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn mới giai đoạn 2022-2026, rà soát hộ nông lâm ngư nghiệp giai đoạn 2022-2026….
          Đánh giá, phân loại CBCC: Hàng năm, vào quý IV, UBND xã tổ chức Hội nghị CBCNVC nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng bộ phận cũng như từng cá nhân CBCC xã. Trong năm, không có CBCC nào vi phạm kỷ luật.
          6) Đổi mới cơ chế tài chính:
          Ngay từ đầu năm, UBND xã đã ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ. Nhìn chung, các bộ phận thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng thời, xây dựng quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của đơn vị. Thực hiện công khai trong quản lý, sử dụng tài sản công, công khai ngân sách nhà nước đúng quy định. Hoàn thành việc nhập số liệu vào phần mềm quản lý tài sản công và phần mềm kế toán theo quy định.
          7) Hiện đại hóa hành chính:
          Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã đã triển khai ứng dụng CNTT trong công việc chuyên môn, như Hộ tịch, Địa chính, LĐTBXH, TDTT. Triển khai ứng dụng phần mềm quản lý văn bản tại UBND xã. Thực hiện theo chế độ báo cáo ngày vào lúc 16h. 100% công chức được trang bị máy tính và đạt chuẩn về trình độ CNTT. Thực hiện tốt việc trao đổi văn bản điện tử và phần mềm quản lý văn bản đi đến (trừ văn bản mật có máy và sổ theo dõi riêng). Mức độ  sử dụng thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc đạt 96%. UBND xã đã triển khai thực hiện tốt chữ ký số. Đã kết nối vận hành hệ thống thông tin một cửa điện tử và trang Thông tin điện tử của đơn vị thường xuyên duy trì, cập nhật đầy đủ. Thực hiện tốt dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, 4 và thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (BCCI).
          8) Khảo sát hài lòng của người dân, tổ chức trong giải quyết TTHC:
          Thường xuyên tiến hành khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức trong giải quyết TTHC; đồng thời, thực hiện khảo sát trên cổng thông tin dịch vụ công của tỉnh. Kết quả khảo sát 100% người dân, tổ chức hài lòng với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị trong giải quyết TTHC.
*Kết quả thực hiện khảo sát sự hài lòng của người dân:
UBND xã đã thực hiện khảo sát theo kế hoạch của UBND huyện về khảo sát sự hài lòng của người dân đối với cơ quan, đơn vị.
UBND xã đã tiến hành khảo sát trên trang thông tin điện tử: https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn/ sau khi trả kết quả giải quyết TTHC cho người dân.
Kết quả khảo sát như sau:
Tổng số phiếu khảo sát 174 phiếu.
- Kết quả khảo sát việc tìm hiểu thông tin để giải quyết hồ sơ của người dân, tổ chức chủ yếu qua công chức hướng dẫn75 phiếu/174 phiếu, chiếm 43,1%; đọc bảng niêm yết tại nơi tiếp nhận hồ sơ 49 phiếu/174 phiếu, chiếm 28,2%; qua phương tiện thông tin đại chúng 05 phiếu/174 phiếu, chiếm 2,9% và nhờ người quen hướng dẫn 45 phiếu/174 phiếu, chiếm 25,8%
- Người dân, tổ chức đánh giá cao việc hướng dẫn, niêm yết thông tin ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã, trong đó 117 phiếu/174 phiếu tốt, chiếm 67,2%; 53 phiếu/174 phiếu đánh giá rất tốt, chiếm 30,5% và 4 phiếu/174 phiếu đánh giá trung bình, chiếm 2.3%.
- Kết quả khảo sát về thái độ phục vụ của công chức: cá nhân, tổ chức đánh giá thái độ phục vụ tốt 84 phiếu/174 phiếu, chiếm 48,3%; rất tốt 90 phiếu/174 phiếu chiếm 51,7%.
- Về các hồ sơ giấy tờ, biểu mẫu để thực hiện thủ tục được người dân, tổ chức đánh giá gọn 156 phiếu/174 phiếu, chiếm 89,6%; rất gọn 11 phiếu/174 phiếu, chiếm 6,3%, trung bình  7 phiếu/174 phiếu, chiếm 4,02%.
- Nhận xét về thời gian giải quyết hồ sơ được đánh giá nhanh 128 phiếu/174 phiếu, chiếm 73,6% và rất nhanh 45 phiếu/174 phiếu, chiếm 25,9%; 01 phiếu/174 phiếu đánh giá trung bình, chiếm 0,6%.
- Đối với chất lượng các thiết bị phục vụ như: bàn ghế chờ, giấy, bút, nước uống, cá nhân, tổ chức đánh giá tốt 44 phiếu/174 phiếu, chiếm 25,3%; rất tốt 4 phiếu/174 phiếu, chiếm 2,3%, 10 phiếu/174 phiếu đánh giá trung bình, chiếm 2.36%. 116 phiếu/174 phiếu (blank) chiếm 66,7%.
- 100% cá nhân, tổ chức được khảo sát trả lời không phải bổ sung thêm các loại giấy tờ khác ngoài các loại giấy tờ đã quy định và không trả thêm  khoản phí nào khác.
- Về thời gian trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, trả đúng hạn 98 phiếu/174 phiếu, chiếm 56,3%; trước hạn 68 phiếu/174 phiếu, chiếm 39,1%. 8 phiếu (blank)/174 phiếu, chiếm 4,6%.
- Đánh giá chung về mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức: hài lòng 114 phiếu/174 phiếu, chiếm 65,5%, rất hài lòng 58 phiếu/174 phiếu, chiếm 33,3%, bình thường 02 phiếu/174 phiếu, chiếm 1,14%.
          9) Cải cách thể chế:
          UBND xã đã triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan trung ương và HĐND, UBND tỉnh ban hành.
          10) Cải cách tài chính công:
          Tài chính xã tham mưu UBND xã thực hiện các chính sách cải cách về thuế, thu nhập, tiền lương, tiền công và các chính sách an sinh xã hội.
          11) Kết quả giải quyết TTHC của UBND xã:
          Tổng số: 2.395hồ sơ, trong đó: lĩnh vực ĐC-XD 619, TBXH 81, Tư pháp 1.395, Hộ tịch 200.
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Bích Nhung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

KỶ NIỆM 70 NĂM CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ
HUYỆN UỶ BÙ ĐỐP
BÁO BÌNH PHƯỚC
UBND HUYỆN BÙ ĐỐP
DỊCH VỤ CÔNG
CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA
Facebook Bù Đốp Ngày Mới
UBND XÃ THANH HOÀ
...... ... Thống kê truy cập
  • Đang truy cập30
  • Hôm nay3,160
  • Tháng hiện tại134,993
  • Tổng lượt truy cập1,406,799
XÃ THIỆN HƯNG - HUYỆN BÙ ĐỐP - TỈNH BÌNH PHƯỚC.
Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch UBND xã Thiện Hưng - huyện Bù Đốp
Địa chỉ:  Xã Thiện Hưng – Huyện Bù Ðốp, Bình Phước

ĐT 0919242728; Email: thienhung.hbdo@binhphuoc.gov.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây